Касови апарати Датекс

Настолни ЕКАФП Датекс DP-500 PLUS KL ЕКАФП Датекс DP-500 PLUS KL Настолни-мини ЕКАФП Датекс DP-15KL ЕКАФП Датекс DP-15KL ЕКАФП Датекс DP-25KL ЕКАФП Датекс DP-25KL ЕКАФП Датекс DP-35KL ЕКАФП Датекс DP-35KL ЕКАФП Датекс DP-55KL ЕКАФП Датекс DP-55KL ЕКАФП Датекс MP-55KL ЕКАФП Датекс MP-55KL Мобилни ЕКАФП Датекс DP-05KL ЕКАФП Датекс DP-05KL ЕКАФП Датекс DP-50KL ЕКАФП Датекс DP-50KL Фискални Принтери ФП Датекс FMP-10KL ФП Датекс FMP-10KL ФП...

Касови апарати TREMOL

TREMOL Z-KL TREMOL ZM-KL TREMOL M-KL ZEKA M02-DV ZEKA M03-DV ZEKA 02-DV TREMOL ZM03-DV TREMOL ZM02-DV TREMOL M03-DV TREMOL M02-DV Мобилни касови апарати TREMOL ZS-KL TREMOL S-KL ZEKA S03-DV Фискални принтери Десктоп TREMOL FP01-KL TREMOL FP03-KL TREMOL FP05-KL TREMOL T260F-KL ZEKA FP01-DV ZEKA FP ZEKA FP03-DV TREMOL T260F-DV TREMOL FP03 TREMOL FP05 Мобилни TREMOL FP07-KL TREMOL FP07 Системи TREMOL FP09 12″ TREMOL...

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства

Преходни и заключителни разпоредби § 59. (1) Лицата по чл. 3 предвиждат дейността си в съответствие с изискванията на тази наредба в следните срокове: 1. Лицата, задължени да използват ЕСФП – в срок до 31 декември 2010 г.; 2. Регистрираните по ЗДДС лица, непопадащи в т. 1 – в срок до 30 септември 2011 г.; 3. Всички други лица по чл. 3, непопадащи в т. 1 или 2 – в срок до 31 март 2012 г. (2) До въвеждането в експлоатация на ФУ, отговарящи...